నా అనువాదాలు/My Translations

Telugu to English:

2023:

13. “Tihili’s Wedding“, English translation of Mallipuram Jagdish’s Telugu short story “టిహిలి కి పెళ్ళి”. Kitaab.org, February 2023.

2022:

12. “A little glory after death“, English translation of Rao Vemuri’s Telugu short story “కించిత్ భోగో భవిష్యతి” (ఆంధ్రపత్రిక, 1974), Outlook India’s Weekender section, October 2022.

11. “This is our country now!“, English translation of Atluri Pitcheswara Rao‘s Telugu short story “ఇదిప్పుడు మన దేశమే”, Outlook India’s Weekender section, September 2022.

10. “The Rat Menace“, English translation of Endapalli Bharathi’s Telugu short story “ఎలకల రావిడి”, published in Kitaab.org, August 2022.

9. “The Wigmaker“, English translation of Jillella Balaji’s Telugu short story “సిక్కెంటిక”, published in Outlook India’s Weekender section, August 2022.

8. “The Love God’s Bow“, English translation of Pingali Chaithanya’s Telugu short story “మనసిజ విల్లు”. Presented at “Unmesha”, International Literary Festival organized by Sahitya Akademi in Shimla, India, June 2022. Published in Saaranga Telugu/English webzine, August 2022.

7. “Tangled Hair” – English translation of Endapalli Bharathi’s Telugu short story “చిక్కెంటుకలు”. Appeared in Kitaab.org, June 2022.

6. “The story of a birth” – English translation of the Telugu author Ramesh Karthik Nayak’s short story “పురుడు”. Appeared in “Exchanges: Journal of Literary Translation”, May 2022.

5. “My name is Sombara” – English translation of the Telugu author Mallipuram Jagadeesh’s short story “నా పేరు సొంబరా”. Appeared in “Out of Print”, April 2022.

4. “A Hindu Priest in 2040” – English translation of the Telugu author Rani Sivasankara Sarma’s 2018 short story “Pujari @2040” (“పూజారి @ 2040“). Appeared in Indica Today website’s “Katha Series”. March 2022.

3. “Festival of the ancestors” – English translation of Endapalli Bharathi’s “Sacchinolla Gepakam” (“సచ్చినోళ్ళ గేపకం”) from her 2019 short story collection “Edaari Batukulu” (“ఎదారి బతుకులు”). Thulika.net. March 2022.

2. “Returning Home” – Namburi Paripurna’s 1993 Telugu short story “Tirigi Pravaasaaniki” (“తిరిగి ప్రవాసానికి“) in English translation. Published in Saaranga Telugu/English webzine. March 2022.

1. “Past as Present” – English translation of the Telugu short story “Gata Vartamanam” (“గత వర్తమానం”) by Mallipuram Jagadeesh, from his short story collection Guri (2018). Thulika.net. February 2022.

2015:

The Sharp Knife of Memory” (Zubaan Books, 2015) – English translation of Kondapalli Koteswaramma’s Telugu autobiography “Nirjana Varadhi”/నిర్జన వారధి.

*******************************

English to Telugu:

2022:

నీలమణిలోని నీలం” – చదలవాడ శ్రీరాం ఆంగ్ల కథ “How Blue is my Sapphire?” కు నా తెలుగు అనువాదం (సంచిక వెబ్ పత్రిక, ఫిబ్రవరి 2022)

2021:

వాళ్ళు మాంసం తింటారు!” – – Hansda Sowendra Sekhar ఆంగ్ల కథ “They eat meat!” కి తెలుగు అనువాదం (సంచిక వెబ్ పత్రిక, అక్టోబర్ 2021)

ఇపుడు మనకి తెలుసు కాబట్టి” – Canadian Indigenous writer Lila Pine వ్యాసానికి తెలుగు అనువాదం (సారంగ వెబ్ పత్రిక, సెప్టెంబర్ 2021).

ఆదివాసీలు నర్తించరు” – Hansda Sowendra Sekhar ఆంగ్ల కథ “The Adivasi will not dance” కి తెలుగు అనువాదం (సంచిక వెబ్ పత్రిక, ఆగస్టు 2021)

Before 2021:

“Our Films, Their Films” – Satyajit Ray వ్యాసాలు తెలుగులో పుస్తకం గా వచ్చాయి (నవతరంగం ప్రచురణలు, 2011)

“Making Movies” – Satyajit Ray’s book (నవతరంగం వెబ్సైటులో 2008 లో చేశాను. వెబ్సైటు ఇపుడు లేదు. వ్యాసాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి).

Published on September 25, 2021 at 12:59 pm  Comments Off on నా అనువాదాలు/My Translations  
%d bloggers like this: