కనుక్కున్న వాడిదే దేశం

ఇవ్వాళ ఒక వ్యాసం చదువుతూ దానిలో ఓ చిన్న కథ చదివాను – డింగుమని జ్ఞానబల్బు వెలిగిన సందర్భం ఆ క్షణం. ఇక్కడ నేను ఎవర్నీ ఏం అనడం లేదు – నాకీ కథ చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ఇదివరలో నాకెప్పుడూ ఇలాంటి అలోచన రాలేదు, కానీ ఇది చదవగానే కలిగిన మొదటి స్పందన – “అవును కదా!” అని. అందువల్ల పంచుకుంటున్నాను.

ఆ కథ ఇది:

“On September 24, 1973, an Ojibwe Indian chief from California, dressed in full regalia, landed in Rome and claimed possession of Italy “by right of dis- covery,” just as Christopher Columbus had claimed America nearly 500 years earlier. “I proclaim this day the day of the discovery of Italy,” he said.

“What right,” asked the chief, “did Columbus have to discover America when it had already been inhabited for thousands of years? The same right that I have to come now to Italy and proclaim the discovery of your country.”

Although the New York Times referred to this claim as “bizarre” (Krebs, 1973), the newspaper’s criticism only helped illustrate the chief’s point: It is bizarre to claim possession of a country “by right of discovery” when the country has long been occupied by other people. What the chief did in mak- ing his claim was to reverse people’s perspective and invite them to see the world from an American Indian point of view.”

ఇది చదివిన సందర్భం:
The Psychology of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination అన్న వ్యాసం.
Source: Plous, S. (Ed.). (2003). Understanding prejudice and discrimination (pp. 3-48). New York: McGraw-Hill.
కోర్స్ ఎరా వెబ్సైటులో గల Social Psychology కోర్సులో ఆ ప్రొఫెసర్ గారు పంచుకున్న వ్యాసం అది. పబ్లిక్ గా పంచుకోడానికి అనుమతి లేదు.

Advertisements
Published in: on August 1, 2014 at 9:57 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2014/08/01/kanukkunna-vaadide-desam/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: