Philosophies of Language and Linguistics-8

(ఈ టపాలు ఈ పుస్తకం గురించి నేను రాసుకుంటున్న నోట్సు. ముందు భాగాలు – ఇక్కడ)
*****

6) Bertrand Russell :An Inquiry into Meaning and Truth

ఈ పుస్తకం భాషకి సంబంధించినది కాదు కానీ –
“In 1940, Russell delivered the so-called “William James lectures” at Harvard University, in which he tried to theoritically establish the link between language and theory of knowledge (epistemology) or rather the philosophy of science. However, due to Russell’s lifelong preoccupation with mathematics and logic, the outcome of these lectures [..] hardly transcend the scope of formal logic. Yet if Russell’s “Inquiry of meaning and truth” is seen contrastively with Wittgenstein’s works, it may still yield some useful insights in to the nature of language which is why it was chosen to be discussed here..”
-అన్నది వ్యాస రచయిత ఇచ్చిన వివరణ. వ్యాసం లో సింహ భాగం భాష గురించి రసెల్కు గల అభిప్రాయాలు అంతగా లోతు లేనివని విమర్శనాత్మకంగా సాగినందువల్ల, అలాగే ఈ పుస్తకంలో ప్రధాన ఫోకస్ భాష గురించి కానందువల్లా, ఈ పుస్తకం గురించి ఇతరత్రా ఏదీ చదవలేదు నేను. (అంటే, ప్రస్తుతం నేను ఫిలాసఫీ గురించి కాదు కదా చదువుతున్నది! అందుకని)

ముఖ్యాంశాలు, వ్యాస రచయిత మాటల్లోనే:

1. “The concepts of truth and meaning [..] are of prime importance to Russell as far as language is concerned and he wishes to investigate those concepts more closely with their application to epistemology as well as to science. During this, he adopts the position of a quite strict empiricism which also blinds him to a certain degree in respect of other relevant factors of language’s nature.”

2. “Although he concedes that ‘a given word, say dog, may be uttered, heard, written or read by many people on many occasions’, he is not interested in those “occasions” at all, but purely in the denotation and (concrete) meaning of a specific word, thereby reducing language to mere logic.”

3. “The association between word and object is just like any other habitual association. […..] ..Association and habit are not specifically connected with language; they are characteristics of psychology and physiology generally. How they are to be interpreted is, of course, a difficult and controversial question, but it is not a question which specifically concerns the theory of language” – Russell.
-దీని గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఆయన అభిప్రాయలు మరీ అమాయకంగా ఉన్నాయని రచయిత అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయితే, difficult and controversial అన్న భాగాన్ని మాత్రం అంగీకరించారు.

4. ఈయన కూడా unambiguous గా ఉండే perfect language కోసం కలలు కన్నారట (చాలా మంది తత్వవేత్తలకి మల్లే. చాలామందంటే – నేను చదివిన కొద్ది పుస్తకాల్లో తారసపడ్డ వాళ్ళలో చాలా మందని భావం)

5. “An assertion has two sides, subjective and objective. Subjectively, it ‘expresses’ the state of the speaker, which may be called a ‘belief’, which may exist without words, and even in animals and infants who do not possess language” – అన్న Russell మాటలని రచయిత బాగా విమర్శించారు.

“It would usually be between ages two and three, a phase when humans develop active language including self-awareness. If we did not develop those two things, we would be living an animalistic life of mere instinct and conditioned response, something Russell dares to call ‘belief’. If certain people claim that they sometimes think in the absence of language, they are not sincere with themselves or want to appear particularly “creative”. Human consciousness is language, we humans cannot escape language and we very often tend to project language to other non-sentient creatures”
-రసెల్ మాటలకి ఈ విధంగా సాగిన వ్యాస రచయిత స్పందన నాకు చాలా కుతూహలాన్ని రేకెత్తించింది. ఎవరు కరెక్టు? ఎవరు తప్పు? అన్నవి నిర్ణయించేంత పరిజ్ఞానం నాకు ఇంకా లేదు కానీ, human consciousness is language అన్న భాగం మాత్రం విపరీతంగా ఆకర్షించి, ఆలోచింపజేస్తోంది నన్ను. ఓ పక్క Wittgenstein – Language disguises thought అనడం గుర్తువస్తోంది.

6. “…Since we use language and can use it correctly, without being aware of the process by which we acquired it..” అంటూ సాగిన రసెల్ వ్యాఖ్యని ఉటంకిస్తూ, ఈ ముక్క Noam Chomsky తదనంతర కాలంలో ప్రతిపాదించిన Universal Grammar సిద్ధాంతానికి దగ్గరగా ఉందని వ్యాసరచయిత అభిప్రాయపడ్డారు.

******
“We could therefore claim that Russell must have thought a science of language to be possible along the lines of other empirical sciences, but apparently he did not seem all too interested in the pursuit of purely linguistic research as he saw natural language as considerably inferior to what he was really keen to investigate, namely logical syntax.

If we also want to summarize a comparison between Wittgenstein and Russell concisely and in metaphorical terms, we would have to say that Wittgenstein was able to jump off the scaffolding of logic whereas Russell got trapped in the covering net around it.”
-అన్న రచయిత వాక్యాలతో ముగింసిందీ వ్యాసం.

Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2012/10/30/philosophies-of-language-and-linguistics-8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: