నా నవతరంగం అప్డేట్స్

గత రెణ్ణెల్ల లో నవతరంగంలో మళ్ళీ తరుచుగా రాయడం మొదలుపెట్టాను (సినిమాలెక్కువై!). ఆ వ్యాసాలకి లంకెలు –

చిల్లర్ పార్టీ
ఒరు చెరు పుంచిరి – నా అభిప్రాయాలు
మైనే గాంధీ కో నహీ మారా
Bose: The Forgotten hero
“అము” (2005): ఒక పరిచయం
మహానగర్
తెలంగాణ చరిత్ర చిత్రాలు : వీరతెలంగాణ (2010), మాభూమి(1979))

Published in: on November 28, 2011 at 3:35 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/11/28/%e0%b0%a8%e0%b0%be-%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b0%a4%e0%b0%b0%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82-%e0%b0%85%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: