గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ కూడా వాడేస్కుంటున్న స్పామర్లు!!

ఇవ్వాళా, స్పాం సెక్షన్ లో ఒక కామెంట్ ఉంది పుస్తకం.నెట్ లో.

“మీరు నన్ను చాలా సహాయపడింది ధన్యవాదాలు” అని.

seoatom.ru అట వెబ్సైటు…సదరు “అణు”బా(ం)బు ది. ఇంకా వివరాలు ఉన్నాయి కానీ, మనకి ఇక్కడ అనవసరం. .రూ వి అన్నీ మామూలుగా స్పామువే వస్తాయి కానీ, తెలుగులో ఉండటం విడ్డూరంగా అనిపించింది. వెంటనే, గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ లో “You have helped me a lot, thank you” అని ఇచ్చి చూశాను. విషయం అర్థమైంది.

ఏమైనా, స్పామర్లు కూడా ట్రాన్స్లేట్ వాడడం మహదానందం కలిగించే విషయం! కానీ, దాని ఎఫీషియన్సీ గురించి వాళ్ళకి చెప్పేదెవరు పాపం… అలాంటి స్పాం వల్ల పక్కనోళ్ళ చెప్పు తీస్కుని మరీ తమను తామే కోట్టుకుంటున్నట్లు అవుతుందని ఎప్పుడర్థమౌతుందో స్పామర్లకి!! 😛

Advertisements
Published in: on September 15, 2011 at 1:29 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2011/09/15/%e0%b0%97%e0%b1%82%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8d-%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b1%8d-%e0%b0%95%e0%b1%82%e0%b0%a1%e0%b0%be/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: