మ్యూజింగ్స్ లోని ఓ వాక్యం

చలం మ్యూజింగ్స్ లోని ఓ వాక్యం…అది చదువుతున్న కాలం లో వాడిన నోటు పుస్తకాన్ని దేనికోసమో తెరిస్తే ఉన్నట్లుండి కనిపించింది (అది క్లాసు పుస్తకమే లెండి..నేనలా వాడుకున్నా…హీహీ)… అప్పట్లో నవ్వొచ్చే రాసుకున్నాను…ఇప్పుడు చదివాక మళ్ళీ నవ్వొచ్చింది…అందుకని ఇక్కడఆ వాక్యాన్ని టైప్ చేసి పెడుతున్నాను…

ఏ దుర్గుణం అసలు ఏమీ ఎవరిలో ఏమాత్రమూ లేదో, అది లేదని ఎవరూ గుర్తించరు. “ఆహా! ఈ దుర్గుణం మీలో లేదు” అని ఎవరన్నా సిన్సియర్ గా అన్నారా, ఆ దుర్గుణం కొంచెంగా ఆ అనబడ్డవారిలో, అంతకన్నా అధికంగా ఆ అనేవారిలో ఉందన్నమాటే. ఎవరన్నా పెద్దమనిషితో ఇంకొకరు – “తమరు చాలా పుణ్యాత్ములండీ, పసిపిల్లని నిష్కారణంగా గొంతు పిసకరు” అంటారా? అంటే విన్నవారు అనుమానపడరా; ఆ ఇద్దరిని గురించీ?

– 🙂

Published in: on December 4, 2008 at 2:12 pm  Comments (7)  

The URI to TrackBack this entry is: https://vbsowmya.wordpress.com/2008/12/04/musings-quote2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

7 CommentsLeave a comment

  1. 🙂

  2. నిజమే సుమండి. 🙂

  3. 🙂 very funny

  4. 🙂

  5. 😉

  6. LOL. 😀

  7. ;-D and 😉 too.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: